Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden JOBTOOLZ
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website jobsalon.be, uitgebaat door Jobsalon bvba, met zetel te Heirweg 74, 8520 Kuurne , KBO 0507743629 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van ervan of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.
De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer.
1. Jobtoolz
Jobtoolz.be is een beheersysteem voor vacatures en kandidaten.
2. Gebruiker
Als gebruiker wordt beschouwd, elke persoon of rechtspersoon die zijn of haar persoonsgegevens bekendmaakt op de website met het oog op het gebruik van het vacature-platform voor eigen doeleinden.
Deze bekendmaking gebeurt zodra identiteit- en/of contactgegevens worden verleend.
3. Gebruiksregels
De gebruiker verklaart zich hierbij akkoord de website enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze is gecreëerd: het beheer van vacatures en kandidaten.
Jobtoolz kan de toegang of verder gebruik door de gebruiker blokkeren indien zij vaststelt dat de gebruiker misbruik maakt of in het algemeen een de goede werking van de website in gevaar brengt.
4. Aansprakelijkheid
Jobtoolz is louter een platform voor het beheer van vacatures en kandidaten, zij neemt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid noch garandeert zij enig resultaat voor de gebruiker.
Verder gelden de aansprakelijkheidsafspraken uit de disclaimer die een onderdeel vormen van deze gebruiksvoorwaarden.
5. Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen die een onderdeel vormen van deze gebruiksvoorwaarden.
6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Indien de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of
Tack 51 Advocaten
via e-mail en zullen de gebruiksvoorwaarden in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 03/01/2017.
7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
8. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Heirweg 74, 8520 Kuurne, op hallo@jobtoolz.be of op telefoonnummer 056/140388.