Disclaimer

Disclaimer JOBTOOLZ
Deze disclaimer is van toepassing op de website jobtoolz.be, uitgebaat door Jobsalon bvba, met zetel te Heirweg 74, 8520 Kuurne , KBO 0507743629 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.
1. Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
2. Aansprakelijkheid
Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).
Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website is steeds beperkt tot 50% van de contractuele waarde tussen klant en jobtoolz.
Niets in deze disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog en ten aanzien van consumenten ook grove fout, lichamelijke schade of dood.
3. Externe hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
4. Intellectuele eigendom
De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.
Tack 51 Advocaten
5. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 03/01/2017.
6. Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen.
7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
8. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Heirweg 74, 8520 Kuurne, op hallo@jobtoolz.be of op telefoonnummer +32 56 140 388.